សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។
មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម មានគោលដៅបង្កើនបរិមាណអ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់និងស្ថាបត្យកម្ម ដែលមានសមត្ថភាពបង្កើត គម្រោងនានា និងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបានក្នុងក្របខណ្ឌស្រាវជ្រាវដើម្បីជំរុញចំណេះដឹងថ្មីៗ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកដោយគុណធម៌វិជ្ជាជីវៈ/ Faculty of Engineering and Architecture is aimed to raise engineers and architects who can carry out a diverse range of projects and teamwork activities, conduct multidisciplinary research, improve their knowledge and generate new products and who possess professional ethical values and leadership skills. 
លើសពីនេះទៀតបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងបង្កើនសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សា ដែលអាចត្រួសត្រាយការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់និងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យនិងឧស្សាហកម្ម/ It’s mission to create a unity among academicians who can pioneer scientific and technological developments, set up the necessary infrastructures and establish a cooperation between university and industry.
 
 

ចក្ខុវិស័យ

មហាវិទ្យាល័យផលិតធនធានវិស័យវិស្វកម្ម សំណង់ និងស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់បំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារជាតិ និងអន្តរជាតិប្រកបដោយ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ នវានុវត្តន៍ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

បេសកកម្ម

បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យក្លាយជាវិស្វករ និងស្ថាបត្យករ ឯកទេសប្រកបដោយសមត្ថភាព និងបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រពន្ធ័ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិអោយកាន់តែប្រសើរឡើង។

ទិសដៅ

ដើម្បីសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មខាងលើ មហាវិទ្យាល័យបានកំណត់ទិសដៅដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្របតាមការវិវត្តន៏នៃតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងកើនឡើងខាងវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់  ស្ថាបត្យកម្ម  និងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប
 • ផ្តល់ឲ្យនិសិ្សតមានលទ្ធភាព  និង  សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់  ក្នុងការវិភាគការរចនាគំនូរប្លង់ ការគ្រប់គ្រងគម្រោងស្ថាបត្យកម្ម វិស្វកម្ម និងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
 • ធានាផ្តល់នូវការអប់រំដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ទាំងវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន សមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិង ការអនុវត្តតាមទ្រឹស្តីជាក់ស្តែង
 • ផ្តល់នូវចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងអភិសមាចារការងារដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា
 • លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់និស្សិតតាមរយៈការផ្តល់នូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់។
 
ដេប៉ាតឺម៉ង់ / departments
 1. ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្ម/ Department of Engineering:
  • មុខជំនាញសំណង់ស៊ីវិល /Major in Civil Engineering
 2. ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី/ Department of Electricity:
  • មុខជំនាញអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច /Major in Electronics and Electricity
 3. ដេប៉ាតឺម៉ង់ស្ថាបត្យកម្ម/ Department of Architecture:
  • មុខជំនាញស្ថាបត្យកម្ម /Major in Architecture
  • មុខជំនាញរចនាផ្នែកខាងក្នុង / Major in Interior Design
 

ឱកាសទីផ្សារការងារ /Job Opportunities

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាស្ថាពរអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនពេញមួយជីវិត ឬនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចជា / Graduates from this field of study​ can go to work in Japan or work in Cambodia with following positions: 

 • វិស្វករ / Engineer;
 • ទីប្រឹក្សាផ្នែកអេឡិចត្រូនិច/  Mechanical & Electrical Consultant;
 • វិស្វករសំណង់ស៊ីវិល (អគារ និងស្ពានថ្នល់) / Construction Civil Engineer;
 • ស្ថាបត្យករ / Architect;
 • វិស្វករអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច / Electrical / Electronic Engineer;
 • វិស្វករទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស / Technical Engineer Advisor;
 • អ្នកម៉ៅការ /  Construction Contractor; and
 • និងឱកាសការងារផ្សេងៗ/ Other Jobs.
 

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្ម / Department of Engineering

ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល / Major in Civil Engineering

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក / Expected Outcome

បន្ទាប់បញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាច /After graduation, student will be able to:

ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO01:      រៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសសំណង់

PLO02:      រៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់

PLO03:      កំណត់ប្រភេទឧបករណ៍វិស្វកម្មទំនើបដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសាងសង់

ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO04:     អនុវត្តគម្រោងសាងសង់នានា      

PLO05:     បង្កើតរចនាបទ (Design) លើគម្រោងបង្គុំសំណង់នានា

PLO06:     បង្កើតដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់

PLO07:     វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងពីដំណោះស្រាយវិស្វកម្មនៅក្នុងបរិបទសកលលោកនិងសង្គម

 ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO7:        បង្ហាញនូវការទំនួលខុសត្រូវសង្គម និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

PLO8:        បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសំណង់

PLO9:        ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីការធ្វើការងារជាក្រុម

ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត (Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO10:     ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក្នុងការរៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល      និង ធ្វើពង្រាងសម្រាប់គម្រោងសាងសង់

PLO11:     ប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យាជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិភាគ និងស្រាវជ្រាវលើគម្រោងសាងសង់នានា 

ខ. រយៈពេលសិក្សា / Duration of Graduation:  ៥ឆ្នាំ / 5 Years

គ. ចំនួនក្រេឌីតសិក្សា /Number of Credits Earned: ១៨៩/189

 • ៥៦ មុខវិជ្ជា /56 Courses = ១៦៨ ក្រេឌីត/168 Credits
 • កម្មសិក្សា/ Internship: ២១ ក្រេឌីត/ 21 Credits

ឃ. កម្មសិក្សា /Internship:

 • ឆ្នាំទី ២ ទី ៣  ទី ៤ (៩ ក្រេឌីត) /Year 2-3-4 (9 Credits)
 • ឆ្នាំទី ៥ (១២ ក្រេឌីត ដែលការអនុវត្ត ៩ ក្រេឌីត និង របាយការណ៍ / សារណា មានចំនួន ៣ ក្រេឌីត) /Year 5 (12 Credits ---Practicum 9 Credits and Report/Thesis Defence 3 Credits)
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលរៀន / Admission Requirement:
  • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;;
  • បេក្ខជនត្រូវប្រឡងចូលស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា/ Candidates are required to pass the entrance exam which is set up by university and accredited by Ministry of Education, Youth and Sport.

ច. មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា / in Engeering [2]

             ការសិក្សាក្នុងជំនាញនេះមុខវិជ្ជានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃមុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស មុខវិជ្ជាស្នូល និងមុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី១ ខាងក្រោម ៖ 

តារាងទី១ ៖ ក្រុមនៃមុខវិជ្ជា
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Drawing
2.Engineering Mathematics
3.Physics
4.Fundamental Concept of Engineering
5.Engineering Geology
6.Engineering Chemistry
7.Electronic in Building
8.Static
9.Auto-CAD 2D
10.Auto-CAD 3D
11.Construction Materials
12.Hydrology
13.Construction Equipment
14.Soil Mechanics
15.Landscape design and Urban Planning
16.Construction Organization and working safety
17.Fluid mechanics and Hydraulics
18.Water supply and sanitary Engineering
19.Research methodology
1.Strength of Material
2.Construction Survey
3.Structural Analysis
4.Reinforce Concrete design
5.Foundation Design and Engineering
6.Steel Structure Design
7.Construction Planning and Scheduling
8.Prestressed and concrete design
9.Highway Design and Engineering
10.Bridge design and Engineering
11.Timber structure design
12.Computer method for analysis and design of structure
13.Construction Project management
14.Advance engineering foundation
15.Auto-CAD development
16.Engineering Project
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 

ដេប៉ាតឺម៉ង់អគ្គិសនី / Department of Electricity

ជំនាញអគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិច / Major in Electronic and Electricity 

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក / Expected Outcome

បន្ទាប់បញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាច /After graduation, student will be able to:

ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO1:         រៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសក្នុងការតបណ្តាញអគ្គិសនីនៅក្នុង និងក្រៅអគារ

PLO2:        ពន្យល់ពីដំណើរការនៃបង្កើតចរន្តអគ្គិសនី

PLO3:        រៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្កិសនី

PLO4:        បង្ហាញពីរបៀបដែលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចអាចដំណើរការបាន

ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO5:        អនុវត្តគម្រោងតបណ្តាញអគ្គិសនីនៅក្នុងអគារ និងក្រៅអគារ

PL06:         បង្កើតគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីនៅតាមទីក្រុង និងជនបទ

PLO7:        ដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលទាក់ទងទៅជាមួយ អគ្គិសនី និង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

PLO8:        វាយតម្លៃគម្រោងនៃការរៀបចំការតបណ្តាញអគ្គិសនី

PLO9:        បង្កើតបច្ចេកទេសថ្មីៗក្នុងការតបណ្តាញអគ្គិសនី

PLO10:      ស្រាវជ្រាវប្រភពដែលអាចបង្កើតអោយមានការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី និងប្រភពធនធានដែលអាចយកមកប្រើឡើងវិញ

ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO11:       បង្ហាញនូវការទំនួលខុសត្រូវចំពោះក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

PLO12:       បង្កើតស្មារតីជាក្រុមដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារ          

ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត (Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO13:       ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ និងស្រាវជ្រាវពីប្រភពធនធានដែលអាចនាំទៅដល់ការផ្គត់​ផ្គង់អគ្គិសនី និងដើម្បីរៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល

PLO14:       ប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យាក្នុងការវិភាគពីដំណើរការ និងការរចនាប្រព័ន្ធឌីជីថល

ជំនាញចិត្ត-ចលនា

PLO15:       ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសដើម្បីតបណ្តាញអគ្គិសនី

ខ. រយៈពេលសិក្សា / Duration of Graduation:  ៥ឆ្នាំ / 5 Years

គ. ចំនួនក្រេឌីតសិក្សា /Number of Credits Earned: ១៨៩/189

 • ៥៦ មុខវិជ្ជា /56 Courses = ១៦៨ ក្រេឌីត/168 Credits
 • កម្មសិក្សា/ Internship: ២១ ក្រេឌីត/ 21 Credits

ឃ. កម្មសិក្សា /Internship:

 • ឆ្នាំទី ២ ទី ៣  ទី ៤ (៩ ក្រេឌីត) /Year 2-3-4 (9 Credits)
 • ឆ្នាំទី ៥ (១២ ក្រេឌីត ដែលការអនុវត្ត ៩ ក្រេឌីត និង របាយការណ៍ / សារណា មានចំនួន ៣ ក្រេឌីត) /Year 5 (12 Credits ---Practicum 9 Credits and Report/Thesis Defence 3 Credits)

ង. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន / Admission Requirement:

 • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;;
 • បេក្ខជនត្រូវប្រឡងចូលស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា/ Candidates are required to pass the entrance exam which is set up by university and accredited by Ministry of Education, Youth and Sport.
ច. មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា/ In Electronic and Electricity [3]

ការសិក្សាក្នុងជំនាញនេះមុខវិជ្ជានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃមុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស មុខវិជ្ជាស្នូល និងមុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី២ ខាងក្រោម ៖  

តារាងទី២ ៖ ក្រុមនៃមុខវិជ្ជា
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Drawing
2.Engineering Mathematic
3.Physics
4.Static
5.Engineering Chemistry
6.Environmental concept for Engineering
7.Industrial Equipment
8.Auto-CAD 2D
9.Matlab Programming
10.Renewable Energy
11.Microprocessor
12.Telecommunication Engineering
13.Research Methodology
14.Modulation
15.Signal and System
16.Industrial Equipment
17.Power supply protection
18.Switch mode power supply
19.Safety in Electricity
1.Principle of Electricity
2.Principle of Electronic
3.Digital Electronics
4.Distribution Network
5.Electrical Measurement
6.Power of electronic
7.Feedback control system
8.Electronic device
9.Electric power plant
10.Electromagnetic field and waves
11.High voltage
12.Electronic workshop
13.Efficiency of light and day lighting
14.Electrical project management
15.Concept  of electrical Engineering Project design
16.Digital Signal Processing
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 

ដេប៉ាតឺម៉ង់ស្ថាបត្យកម្ម /Department of Architecture

ជំនាញស្ថាបត្យកម្ម /Major in Architecture

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក / Expected Outcome

បន្ទាប់បញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាច /After graduation, student will be able to:

ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO01:           រៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសនៃការរចនាស្ថាបត្យកម្ម

           PLO02:           រៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅមុនពេលសាងសង់    

           ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO03:            បង្កើតគម្រោងផែនការសម្រាប់សាងសង់ដែលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសំណង់

PLO04:            បង្កើតនូវរចនាបទសំណង់ថ្មីៗ

PLO05:            អនុវត្តនូវគម្រោងនៃដំណើរការសាងសង់ដែលគិតគូរទៅដល់ផាសុកភាពនៃការរស់នៅ និងបរិស្ថាន

            PLO06:            បង្កើតគំរូនៃការសាងសង់ជាលក្ខណៈក្នុងប្លង់ (2D) និង ក្នុងលំហ (3D)

            PLO07:            បង្កើតដោះស្រាយលើបញ្ហានានាដែលកើតមានចំពោះការសាងសង់ប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈ

            PLO08:            បង្កើតគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងសហគមន៍នៅតាមជនបទ

ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO09:             បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់

           PLO10:             បង្កើតស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការសាងសង់                  

ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត (Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO11:             ប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យាវិស្វកម្មដើម្បីស្រាវជ្រាវលើបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនានាដែលទាក់ទងទៅនិងសំណង់

PLO12:             ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រក្នុងការរៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល ដើម្បីធ្វើពង្រាងរចនាបទ និងស្រាវជ្រាវលើរចនាបទនានាទៅតាមសម័យកាល និងតំបន់

PLO13:             អនុវត្តគណិតវិទ្យា តក្កវិទ្យាដើម្បីវិភាគលើបទដ្ឋាននានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងារសាងសង់

ខ. រយៈពេលសិក្សា / Duration of Graduation:  ៥ឆ្នាំ / 5 Years

គ. ចំនួនក្រេឌីតសិក្សា /Number of Credits Earned: ១៨៣/183

 • ៥៤ មុខវិជ្ជា /56 Courses = ១៦២ ក្រេឌីត/162 Credits
 • កម្មសិក្សា/ Internship: ២១ ក្រេឌីត/ 21 Credits

ឃ. កម្មសិក្សា /Internship:

 • ឆ្នាំទី ២ ទី ៣  ទី ៤ (៩ ក្រេឌីត) /Year 2-3-4 (9 Credits)
 • ឆ្នាំទី ៥ (១២ ក្រេឌីត ដែលការអនុវត្ត ៩ ក្រេឌីត និង របាយការណ៍ / សារណា មានចំនួន ៣ ក្រេឌីត) /Year 5 (12 Credits ---Practicum 9 Credits and Report/Thesis Defence 3 Credits)

ង. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន / Admission Requirement:

 • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;;
 • បេក្ខជនត្រូវប្រឡងចូលស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា/ Candidates are required to pass the entrance exam which is set up by university and accredited by Ministry of Education, Youth and Sport.

​ច. មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា/ in Architecture [4]

ការសិក្សាក្នុងជំនាញនេះមុខវិជ្ជានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃមុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស មុខវិជ្ជាស្នូល និងមុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី៣ ខាងក្រោម ៖ 

 តារាងទី៣ ៖ ក្រុមនៃមុខវិជ្ជា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1. Introduction to Architecture
2. Drawing
3. Mathematic for Architecture
4.Khmer Ornament
5.Descriptive Geometry
6.Sketching and Color
7.Auto-CAD 2D and 3D
8.Landscape and Garden Design
9.Perspective Geometry
10.History of Khmer Architecture
11.Preservation of Architecture
12.Building Structure
13.Strength of Materials
14.Building Service
15.Research Methodology
1.Architecture workshop
2.Architecture Concept
3.History of Asian Architecture
4.Architecture Workshop
5.History of European Architecture
6.Static
7.Planning and Urban Design
8.Architecture Project Management
9.Geographic Information System
10.Concept of Architectural Project design
11.Engineering Project
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 

ជំនាញរចនាផ្នែកខាងក្នុង /Major in Interior Design

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក / Expected Outcome

            បន្ទាប់បញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាច /After graduation, student will be able to:

ចំណេះដឹង (Knowledge)

PLO1:         អធិប្បាយពីសិល្បៈនៃការរចនាម៉ូត និងតុបតែងលម្អ

PLO2:        រៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃការរចនាតុបតែងលម្អ

ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

PLO3:         បង្កើតម៉ូតរចនាតុបតែងលម្អដែលទាន់សម័យ និងស្របទៅតាមវប្បធម៌ និងសម័យកាល                                             

PLO4:         អនុវត្តការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃការរចនាតុបតែងលម្អ

PLO5:         បង្កើតគំរូនៃការរចនានិងតុបតែងក្នុងប្លង់ (2D) និងក្នុងលំហ(3D)

PLO6:         បង្កើតនវានុវត្តន៍ក្នុងការរចនាម៉ូត​និងតុបតែងលម្អ

PLO7:         បង្កើតដោះស្រាយលើបញ្ហានានាដែលកើតមានចំពោះការរចនានិងតុបតែងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈ         

ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលនិងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibility)

PLO08:        បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យរចនាម៉ូត និងតុបតែងលម្អ

PLO09:        បង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយការងារផ្នែករចនាម៉ូតនិងតុបតែងលម្អ ក្នុងបរិយាកាសពហុវប្បធម៌

ជំនាញទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានវិទ្យា និងលេខនព្វន្ត (Communication, Information Technology, and Numerical Skills)

PLO10:        ធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធលើការរចនាម៉ូត និងតុបតែង

PLO11:         ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវលើការរចនាថ្មីៗ   

PLO12:        ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដើម្បីរៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល

ខ. រយៈពេលសិក្សា / Duration of Graduation:  ៥ឆ្នាំ / 5 Years

គ. ចំនួនក្រេឌីតសិក្សា /Number of Credits Earned: ១៨៣/183

 • ៥៤ មុខវិជ្ជា /56 Courses = ១៦២ ក្រេឌីត/162 Credits
 • កម្មសិក្សា/ Internship: ២១ ក្រេឌីត/ 21 Credits

ឃ. កម្មសិក្សា /Internship:

 • ឆ្នាំទី ២ ទី ៣  ទី ៤ (៩ ក្រេឌីត) /Year 2-3-4 (9 Credits)
 • ឆ្នាំទី ៥ (១២ ក្រេឌីត ដែលការអនុវត្ត ៩ ក្រេឌីត និង របាយការណ៍ / សារណា មានចំនួន ៣ ក្រេឌីត) /Year 5 (12 Credits ---Practicum 9 Credits and Report/Thesis Defence 3 Credits)

ង. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន / Admission Requirement:

 • បេក្ខជនត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញបត្ររង/ Applicants must have a certification of high school diploma according to Ministry of Education, Youth and Sports for Associate’s Degree;;
 • បេក្ខជនត្រូវប្រឡងចូលស្រប​តាម​គោលនយោបាយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា/ Candidates are required to pass the entrance exam which is set up by university and accredited by Ministry of Education, Youth and Sport.
ច. មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា/ in Interior Design [5]

ការសិក្សាក្នុងជំនាញនេះមុខវិជ្ជានិមួយៗត្រូវបានកំណត់ចូលទៅក្នុងក្រុមនៃមុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស មុខវិជ្ជាស្នូល និងមុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី៤ ខាងក្រោម ៖ 

 តារាងទី៤ ៖ ក្រុមនៃមុខវិជ្ជា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Archaeology
2.Introduction to Architecture
3.Drawing
4.Mathematic for Architecture
5.Khmer Ornament
6.Descriptive Geometry
7.Sketching and Color
8.Auto-CAD 2D and 3D
9.Landscape and Garden Design
10.Perspective Geometry
11.History of Khmer Architecture
12.Preservation of Architecture
13.Building Structure
14.Strength of Materials
15.Building Service
16.Research Methodology
1.Interior Architecture Workshop
2.Interior Architecture Method
3.Architecture concept
4.Timber structure
5.Interior Building Technology
6.Material Technology for interior building
7.History of European Architecture
8.Environmental system
9.Concrete and brick Architecture
10.Geographic Information System
11.Interior Architecture Project Management
12.Concept of Interior Project Design
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 

ឯកសារលម្អិត

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved