សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

១)  សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង <ទេពកោសល្យខ្ញុំ ២០២២> ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ(ស.អ.) 

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (ស.អ.) មានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅលើមុខជំនាញចំនួន ០៨ ​ដែលមាននិស្សិតកំពុងសិក្សាចំនួន  ៨២១ រូប ក្នុងនោះមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ (ម.ស.ស) ចំនួន ៥២១ រូប មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម (ម.វ.ស) ចំនួន ៩៦ រូប មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ (ម.គ.ព.ទ) ចំនួន ៨២ រូប មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដនិងបច្ចេកវិទ្យា (ម.វ.ប) ចំនួន ១៨រូប មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្រ្ដនិងភាសាបរទេស (ម.ម.ភ)ចំនួន ០៥រូប ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ.ម) ចំនួន ៩៩ រូប។ ចំណែកឯគ្រូបង្រៀនមានចំនួន ២៣៧ រូប ក្នងនោះ មកពី មហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ មានចំនួន ១០៨ រូប មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម មានចំនួន ៣០ រូប មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍មានចំនួន ៤១ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដនិងបច្ចេកវិទ្យាមានចំនួន ២៣ រួប និងមហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្រ្ដនិងភាសាបរទេសមានចំនួន ៣៥រូប ។ 

អាហារូបករណ៍ និងថ្លៃសិក្សា/Scholarship and Tuition fee

????
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ 

Academic Year of 2021-2022

អានបន្ត...

កម្មវិធីគ្រូនិងសិស្ស

ប្រធានបទ ៖ សិល្បៈនៃការផ្ទេរ

រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១៧៖០០

តាមបណ្តាញហ្វេសប៊ុករបស់សាកលវិទ្យាល័យ

សូមកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីគ្រូ និងសិស្ស

អានបន្ត...

សេចក្តីជូនដំណឹង

អានបន្ត...

វីដេអូ...

សង្ក្រាន្តអេយូអន្តរជាតិលើកទី ៣ 
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៥-២៧ មិនា ២០២២
ក្រោមប្រធានបទ ៖ បន្ទាយអង្គរ ២០២២ 
កម្មវិធីទី៤៖ ល្បែងប្រជាប្រិយ
២៧ មិនា ២០២២
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

សង្ក្រាន្តអេយូអន្តរជាតិលើកទី ៣ 
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៥-២៧ មិនា ២០២២) 
ក្រោមប្រធានបទ ៖ បន្ទាយអង្គរ ២០២២ 
កម្មវិធីទី3៖ Aquas Contest
២៦ មិនា ២០២២
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

សង្ក្រាន្តអេយូអន្តរជាតិលើកទី ៣ 
កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៥-២៧ មិនា ២០២២
ក្រោមប្រធានបទ ៖ បន្ទាយអង្គរ ២០២២ 
កម្មវិធីទី២៖ ម្ហូបបន្ទាយខ្ញុំ 
២៦ មិនា ២០២២ 
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

សង្ក្រាន្តអេយូអន្តរជាតិលើកទី ៣ 
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៥-២៧ មិនា ២០២២
ក្រោមប្រធានបទ ៖ បន្ទាយអង្គរ ២០២២ 
កម្មវិធីទី១៖  ជិះកង់ទៅផ្ទះម៉េក្មែក
២៥ មិនា ២០២២
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីភ្ជាប់ទៅវីដេអូឃ្លីប!

រូបភាព...

Conpyright© 2023 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved